• Regulamin Allegro

Regulamin sprzedaży przedmiotów wystawianych na portalu allegro.pl


§ 1


1. Niniejszy Regulamin określa warunki umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego - PREMIERA WITOLD SMONIEWSKI, z siedzibą przy ul. Lema 4, 05-084 Leszno, NIP 5241051473, REGON 011640521, adres e-mail: sklep@e-buy.com.pl

- z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, zwanymi dalej Kupującymi, za pośrednictwem portalu allegro.pl

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów, w szczególności nowych urządzeń elektronicznych, odzieży, zabawek, artykułów i urządzeń fitness, oraz innych artykułów wymienionych w ofercie i przedstawionych na stronie portalu allegro.pl w chwili składania zamówienia.

3. Sprzedaż produktów wystawionych na stronie portalu allegro.pl odbywa się za pośrednictwem tego serwisu.


Składanie i realizacja zamówień

§ 2


1. Zamówienia składane są za pośrednictwem portalu allegro.pl zgodnie z postanowieniami obowiązującego na nim regulaminu.
2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
3. Sprzedający, w zależności od gabarytów sprzedawanego towaru, przewiduje następujące sposoby zapłaty za zakupiony towar:
a. przelew bankowy po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym b. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: Inteligo, Nr konta 50 1020 5558 1111 1466 3700 0013.
W tytule przelewu należy podać tylko nick z allegro oraz nr aukcji
b. Płatność za pośrednictwem systemu allegro – PayU.
4. Cena zakupu nie zawiera kosztu transportu. Koszt i rodzaj transportu wyszczególniony jest na każdej aukcji w opcji Dostawa i Płatność. Jest automatycznie aktualizowany w zależności od ilości zakupionych produktów.
5. Złożenie zamówienia stanowi jednocześnie potwierdzenie, iż Kupujący zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz go akceptuje.

§ 3

1. W ciągu 24 godzin od dokonania zakupu z Kupującym skontaktuje się pracownik e-buy.com.pl, w celu ustalenia szczegółowych transakcji.
2. Kontakt z Kupującym odbywa się poprzez dane zamieszczone w serwisie allegro.pl przesyłane automatyczne do Sprzedającego po dokonaniu zakupu lub wygrania aukcji.
3. Brak kontaktu ze strony Kupującego w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty dokonania zamówienia, skutkuje rozwiązaniem przez Sprzedawcę umowy/kupna sprzedaży oraz zgłoszenia transakcji do odpowiedniego działu allegro.pl
4. Produkty zakupione z wybraniem opcji przesyłki kurierskiej - wysyłamy firmą kurierską do 3 dni roboczych (najczęściej nastepnego dnia) po otrzymaniu wpłaty na konto. Nie mamy wpływu na godzinę dostawy paczki przez firmę kurierską.
5. Przy odbiorze towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. W sytuacji, gdy Kupujący nie jest konsumentem, brak dokonania powyższych czynności skutkuje utratą prawa do podnoszenia roszczeń z tego tytułu.
W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia prosimy sporządzić z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, oraz skontaktować się z pracownikiem e-buy.com.pl w celu uwzględnienia ewentualnych dalszych czynności, roszczeń z tytułu uszkodzenia, braków lub kradzieży przesyłki w transporcie czy też zamiana towaru.
6. Dostawy zakupionych towarów realizowane są na terenie całego kraju.
7. Do każdego zamówienia wystawiona jest Faktura VAT. Faktura VAT wysyłane są pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Kupującego.
8. Sprzedający przewiduje możliwość osobistego odbioru przez Kupującego zakupionych towarów, po uprzednim zamówieniu i dokonaniu płatności.
W tym celu Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego skontaktowania się ze Sprzedającym.
9. Odbiór osobisty towarów, zgodnie z pkt 5, możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się:
Adres odbioru : ul. Lema 4, 05-084 Leszno
10. Formą zapłaty za odbierany sprzęt jest wpłata na konto. Nie ma możliwości zapłaty gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym towaru.


§ 4


Kupujący będący konsumentem, zgodne z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku, Nr 22, Poz. 271 z późn. zm.) jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący - konsument - zobowiązany jest do zwrotu nabytego towaru w stanie niezmienionym - chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na koszt i ryzyko Kupującego

§ 5

1. Sprzedający ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Kupującego i służą jedynie do realizacji zamówień klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji, a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług
2. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć miedzy stronami będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku nie dojścia do porozumienia na drodze polubownej, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Regulaminu
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, Poz. 93 z późn. zm.) oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają praw konsumentów zawartych w szczególności w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 roku, Nr 141, Poz. 1176 z późn. zm.), a także w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku, Nr22, Poz. 271 z późn. zm.)